شاهنامه فردوسی

به نام خداوند جان و خرد                                            کزین برتر اندیشه بر نگذرد


خداوند نام و خداوند جای                                           خداوند روزی ده رهنمای


خداوند کیهان و گردون سپهر                                       فروزندۀ ماه و ناهید ومهر


ز نام و نشان و گمان برتر است                                    نگارنده بر شده گوهر است

 

به بینندگان آفریننده را                                              نبینی مرجان دو بیننده را 


نیابد بدو نیز اندیشه راه                                            که او برتر از نام و از جایگاه


سخن هر چه زین گوهران بگذرد                                  نیابد بدو راه جان و خرد